Asbesthåndtering

Vi er offentlig godkjent for å kunne gjennomføre asbestsanering.

Fra 1985 så har det vært forbudt å bruke asbest i Norge, og det er derfor lite sannsynlig at det er asbest i nyere bygg.

Alle virksomheter som skal utføre rivning-, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiell skal må ha spesialkompetanse og offentlig godkjenning.

  • Vi har spesialutstyr til å gjennomføre asbest arbeid innomhus
  • Vi har utstyr til å gjennomføre asbest arbeid utenomhus
  • Spesialkompetanse risikovurdering og tiltak ifb med asbest
  • Tilgang på godkjent leveringsmottak for asbest (Asbest er klassifisert som farlig avfall)
  • Deklarasjonskompetanse
  • Fastpris eller timepris
  • Prosjektering
  • Nødvendige søknader og varsling til det offentlige

ASBEST HISTORIE, BRUK OG NÅ-SITUASJON

HISTORIE OG BRUK (Wikipedia, Asbesthåndoka, mm.)

Asbest er avledet fra det Greske ordet asbestos, som enklest kan oversettes med upåvirkelig eller uslukkelig.

Asbest er er fellesbetegnelse på flere fibrøse silikatmineraler om har krystallisert ser slik at de danne lange, tynne, bøyelige, sterke og varmebestandige fibre.

Såkalt asbestiforme asbestmineraler kjennetegnes ved tre særtrekk når de observeres i mikroskop.

1. Mange partikler her lengde/bredde forhold fra 10:1 opp til 100:1 ( lengde større enn 5 mikrometer)

2. Mange svært tynne fibriller har dia. mindre enn 0,5 mikrometer

3. I tillegg til å ha hovedsakelig fibrill struktur har de to eller flere av fælgende særtrekk:

a) parallelle fibre som opptrer i bunter

b) fibre som spriker i endene

c) store mengder enkeltfibre

d) fibre som slynger ser i kurver over synsfeltet i mikroskopet

Fra gammelt var asbest et så verdifullt materiale at det var forbeholdt overklassen – det var like dyrt som gull. Noen arkeologer hevder at ved brenning av adelige lik, ble de svøpt i asbest for at deres aske ikke skulle bli blandet med annen aske fra selve bålet.

Annen bruk kan ha vært til hellige lamper. Denne bruken vet en om fra historisk tid, så teorien er sannsynlig. I medisinen ser det ut som om asbestfibre ble brukt i salver mot kløe og annen hudirritasjon – noe paradoksalt, siden fibre på hud fremkaller kløe. Det er imidlertid mulig at navnet asbestos også er brukt om et aluminiumsmineral, noe som kunne gi skumle misforståelser.

I de siste to tusen år før vår tidsregning, ble asbest blandet i keramikk produsert i nordre Fenno-Skandinavia, Karelen og Kola. Allerede før 4000 f.Kr fantes det en keramisk tradisjon i nordområdene fra Finland til Sibir, og ca. 2000 f.Kr dukker den første asbest-keramikken opp i Finnmark. Ca 1800 f.Kr hadde den spredt seg til Troms og Nordland, og etterhvert fant man den så langt sør som i Sogn. En forekomst innerst i Recherchefjorden påSvalbard ble forsøkt utnyttet 1918-22.

Asbestfibre er myke nok til at de kan veves til tekstil, og asbesttekstiler har vært brukt der varmebestandighet har vært essensielt, som pakninger i forbrenningsmotorer, branndrakter og sveisehansker. Fra midten av 1990-tallet har asbest vært forbudt i biltilbehør, inklusive til reparasjon og tetting av eksoslekkasjer (Gun-Gum). Erstatningsmidlene er fibre av Aramid, Twaron og Kevlar (kjent fra skuddsikre vester).

Den første filtersigaretten på verdensmarkedet var sigarettmerket Kent. Det brukte et asbestfiber i sitt «Mikronite»-filter fra 1952 til 1956.NÅ-SITUASJON (Arbeidstilsynet)

Rørleggere og VVS-montører er blant yrkesgruppene som historisk har vært mest utsatt for asbest, Det er fortsatt denne yrkesgruppen som har høyest antall meldte tilfeller av arbeidsrelatert sykdom der asbest er angitt som årsak.

Asbest er fremdeles en risikofaktor for arbeidstakere i de tradisjonelle byggebransjene og hos de som tar i mot asbest på avfallsdeponier og gjenbruksstasjoner. Asbest dukker også opp ved mindre vedlikeholdsjobber på bygg, hvor det må tas hull i eksisterende bygningskonstruksjoner for å legge rør og ledninger. Her kan arbeidstakerne bli eksponert for asbeststøv, og dette kommer ofte overraskende, fordi det ikke på forhånd er kartlagt om det er asbest i veggen, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Ulovlig asbestsanering er alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Det innebærer en betydelig helserisiko å arbeide med asbest. Innånding av asbeststøv kan gi opphav til flere dødelige sykdommer, blant annet risiko for lungekreft, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.
I det siste har Arbeidstilsynet mottatt flere tips på ulovlig asbestsanering i forbindelse med ombygginger, riving og vedlikehold av bygninger.

Kreftregisteret anslår at det årlig dør i underkant av 100-120 personer som følge av asbest, av de i underkant av 400 personer som årlig dør av kreft forårsaket av kjemikalier. Det kan ta opp til 30 år før man utvikler sykdom etter at man har blitt eksponert for asbest. I 2010 ble det registrert 437 tilfeller av mesoteliom eller asbestose i norsk pasientregister. Av de registrerte innmeldte tilfellene i 2010, var 20 under 55 år. I aldersgruppen 55 til 65 år fikk 82 personer en eller begge diagnosene, mens det ble registrert 335 tilfeller blant de over 65 år.

Tallene fra pasientregisteret viser at det ikke bare er tidligere eksponering som meldes inn, men også fra personer som har utviklet skader som følge av sanering av asbest i nyere tid. Selv relativt unge arbeidstakere har utviklet sykdom som følge av eksponering. Tallene sier kun hvor mange tilfeller som blir registrert, ikke hvor mange som i virkeligheten blir syke.

Fakta om asbest:

Forbudt i Norge f.o.m. 1985

■Mye brukt fra slutten av 40-tallet og frem til 70-tallet.

■Mye benyttet som brannbeskyttelse i stålkonstruksjoner og ventilasjonsanlegg. Det har også vært benyttet som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler, som tilsetning i murpuss, armert plast, elkabler og vinyl fliser og lim. Eternitrør og eternitplater inneholder også asbest.

■Innånding av asbestfiber kan gi opphav til flere dødelige sykdommer

■Det kan ta opp til 30 år før man utvikler sykdom etter at man er blitt eksponert for asbest.

■Virksomheter som arbeider med asbest eller asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Kilde: Asbesthåndboka

Ring oss på 481 11 748 dersom du er usikker på om det er asbest du står ovenfor. Tjenesten er gratis :-)


 
 
 
Asbest fibre
Asbest isolert rør
Asbest isolert rør
Sanering av asbestholdige eternitt plater
 
Asbest installasjoner i god forfattning Øverst: Eternittkanaler i et ventilasjonssystem. Nede til venstre: Rørinstallasjon der asbest er benyttet som isolasjon. Nede til høyre: Nødaggregat der rører opp fra aggregatet er kveilet med asbest for varmeisolasjon.
 
Noe av hva man kan møte ute. Øverst til venstre. rør isolasjon i dårlig forfattning. Øverst til høyre: Sprøyte asbest i tak: Midterst venstre: Kompakt asbest isolasjon på dampledning. Midterst høyre: Isolasjonspute med hvitasbest. Nederst venstre: Blåsabest som rørisolasjon. Nederst høyre: Indre kappe av hvitasbest på gammel rørisolasjon.