parkering

Velkommen til parkering på Høgvoll. Du må fylle ut skjema under to ganger, når du parkerer, og når du reiser. Du vil motta krav om betaling for parkeringen i løpet av 1-5 dager etter parkeringen er avsluttet via Vipps. Priser kr 35,- pr time, og kr 150,- pr døgn inkl mva . Vakttelefon +47 48111748

Faktura for parkering vil komme fra Hegna Camping DA org.nr 980 693 015 som er utleier av parkeringsarealet på Høgvoll. 

Vilkår for leie og bruk av parkeringen på Høgvoll. 
 1. Leietaker har til enhver tid ansvar for å påse at kjøretøy som skal benytte abonnementet må være registrert av Leietaker i skjema over. Dette gjelder også kjøretøy som leiebil, lånebil osv. Kjøretøy som ikke er lagt inn i profilen vil bli fakturert etter korttidstakster med fakturagebyr på 100 kroner.
 2. Bruker har selv ansvar for å kontrollere det er knyttet til riktig kjøretøy i skjema over. I motsatt fall må Bruker betale for parkering etter gjeldende korttidstakster ref pkt 1.
 3. Det må fylles ut et skjema pr bil 
 4. Kjøretøyet skal være i kjørbar stand med gyldig kjennemerke.
 5. Parkeringsplassen kan ikke benyttes til andre formål enn biloppstilling for personbil. Bilvask, service, reparasjoner mv. er ikke tillatt. Bruker plikter å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av Utleier. Anlegget må ikke, uten skriftlig samtykke fra Utleier, brukes på annen måte enn fastsatt. Leietaker og bruker er forpliktet til enhver tid å følge de retningslinjer som gjelder for bruk av anlegget, herunder skilt om vilkår for parkering.
 6. Leietaker har ikke rett til å overdra denne avtale, eller til å fremleie parkeringsplassen(e).
 7. Hver av partene kan si opp leiekontrakten uten nærmere grunn. Avtalen løper til den sies opp. Oppsigelse sendes til kundeservice@eiendomsdrift.cc
 8. Ved forsinket betaling av leie, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i kraft i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.
 9. Leiepriser endres uten varsel 
 10. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy, uansett årsak.
 11. Dersom partene ikke har inngått særskilt avtale om rett til faste plasser, kan parkering kun skje på plasser som ikke er reserverte. Reserverte plasser skal være merket. Utleier har til enhver tid rett til å regulere eller gjøre endringer i hvilke plasser Leietaker har anledning til å benytte.
 12. Leietakeren kan nektes adgang til anlegget såfremt nødvendige vedlikeholds- eller endringsarbeider måtte tilsi det, eller ved evt. driftstekniske problemer. Utleier har ikke erstatningsplikt utover refusjon av leie.
 13. Ved ethvert mislighold av inngått avtale kan Utleier kreve at leieforholdet opphører med øyeblikkelig virkning. Manglende eller forsinket betaling av leien anses som vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold er Utleier berettiget til å inndra/sperre gyldig parkeringskort/tillatelser. Biler som er parkert i Utleiers parkeringsanlegg kan evt. borttaues på Leietakers bekostning.
 14. Leietaker vedtar på samme vilkår, avståelse av parkeringsplass(ene) uten søksmål og dom etter Tvangsfullbyrdelseslovens pgf. 13 – 2, 3. ledd. Leietaker kan ikke sette frem motkrav mot Utleier dersom motkravet ikke er erkjent av Utleier eller rettskraftig avgjort.